pogoda

Plan Miasta

Nasielsk z Lotu Ptaka

Inwestycje dofinansowane

Fundusze Sołeckie

Uprzejmie informuję, że II posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk odbędzie się w dniu 08.09.205r. (wtorek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
Porządek spotkana:
1.Omówienie projektu „Programu współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

W dniach 7-18 września br. Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym. W związku z tym w dniu 7 września br. (poniedziałek) nie będą przyjmowanie interesanci w sprawach skarg i wniosków. Od dnia 8 września br. (wtorek) pod nieobecność Burmistrza interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz innych przyjmować będzie Zastępca Burmistrza Nasielska – Pani Katarzyna Świderska.

W dniu 3 września br. Burmistrz Nasielska wydał Zarządzenie Nr 87/2015, na mocy którego powołany został Zastępca Burmistrza Nasielska. Funkcję tę od dnia 8 września br. pełnić będzie Pani Katarzyna Świderska.

Zapraszamy do obejrzenia najnowszej produkcji portalu historii ożywionej dobroni.pl poświęconej rekonstrukcji bitwy pod Borkowej stoczonej podczas wojny 1920 roku.

Link do filmu i więcej o inscenizacji: http://www.dobroni.pl/film,bitwa-pod-borkowem-1920-2015,17872

Radio Internetowe IRN3 września br. (czwartek) na antenie Internetowego Radia Nasielsk odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony radia - www.irn.pl lub strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 22 ust. 9 Statutu Gminy Nasielsk zwołuję na dzień 3 września 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XIV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku, 
2)w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2015 rok,
3)w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
4.Wolne wnioski i zapytania.
5.Zamknięcie obrad. 

Na podstawie art. 49 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. Nr. 267 ze zm.), zawiadamiam, że załatwienie wniosku firmy Usługi Transportowe i Handel Obwoźny Gerek Jakub, 06-150 Świercze, Sulkowo 6 - reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Radosława Kowalewskiego z dnia 25 marca 2015r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania i przetwarzania odpadów, nie jest możliwe w terminie określonym w piśmie z dnia 2 lipca 2015r. znak ŚROW.6220.7.15.2015czyli do dnia 31 sierpnia 2015 roku.


Z dniem 28 sierpnia 2015 roku weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.). Zgodnie z obecnie obowiązującym Art. 83b. 1. do składanego wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu nie jest wymagany tytuł własności, a jedynie oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).

W dniu 29 sierpnia br. na placu przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich odbyła się „Biesiada Sierpniowa”, natomiast w Miękoszynie „I Miękoszyńskie Pożegnanie Lata”. W Budach Siennickich inicjatorami przedsięwzięcia była grupa sołecka (przedstawiciele wsi: Cegielnia Psucka, Studzianki, Budy Siennickie) oraz Rada Pedagogiczna przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich.Podczas Biesiady Sierpniowej można było spróbować lokalnych potraw, przejechać się bryczką i konną, dzieci miały okazję skorzystać z warsztatów artystycznych, udzielano porad kosmetycznych. Nie zabrakło gier i konkursów oraz dobrej, tanecznej zabawy na koniec wieczoru.

27 sierpnia, po 88 dniach wędrówki  po Polsce Karol Grubecki dotarł do Nasielska. Jak samo mówi: „Udało się. Wreszcie mogę powiedzieć, że obszedłem Polskę. Bardzo się cieszę, że jestem już w domu”. Karolowi serdecznie gratulujemy.

Projekt i wykonanie: