pogoda

W dniu 24.03.2015r. odbyło się spotkanie zespołów tematycznych, zajmujących się problematyką z dziedziny polityki senioralnej, potrzeb osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej i prawa.
Powołane zostały 3 zespoły tematyczne
1)Zdrowie Rekreacja- Koordynator zespołu: Radosław Skrzynecki
2)Sfera Obywatelska- Koordynator zespołu: Agnieszka Żychalak

Dariusz KordowskiPodczas IX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się 26 marca br. Pan Dariusz Piotr Kordowski odebrał z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku Pani Katarzyny Bagińskiej - zaświadczenie o wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Nasielsku oraz złożył ślubowanie. Tym samym uzupełnił skład Rady Miejskiej kadencji 2014-2018.

Z uwagi na pilny wyjazd służbowy poza teren Gminy Nasielsk, Burmistrz Nasielska w dniu 30 marca br. (poniedziałek) nie będzie przyjmował interesantów.
 

Przepraszamy za utrudnienia

fot. http://bc545.pl/Jeśli obiecujesz sobie dietę….ale dopiero po świętach - zapraszamy na bezpłatne badania składu masy ciała  metodą bioimpedancji (BIA). Odbędą się w poświąteczny wtorek - 7 kwietnia, w godzinach 9.00-14.00 w sali konferencyjnej UM w Nasielsku. Metoda BIA jest nieinwazyjna, wykorzystuje w badaniu diagnostycznym zdolność tkanki mięśniowej do przewodnictwa elektrycznego. Badanie analizy składu ciała może być punktem wyjścia dla ustanowienia indywidualnego planu diety. Jest szczególnie zalecane dla osób z otyłością, nadwagą, niedowagą, sportowców.

Ustawowo wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni o dnia złożenia wniosku. Jednak bywa tak, że dokument tożsamości trafia na stan Urzędu wcześniej. W związku z powyższym Biuro Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Nasielsku informuje, że na stronie internetowej: www.obywatel.gov.pl można sprawdzić czy dowód osobisty, o który wnioskowaliśmy jest już gotowy do odbioru. Do sprawdzenia statusu niezbędne jest wpisanie „Numeru wniosku” znajdującego się na „Potwierdzeniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego”, które zostało wydane w momencie złożenia dokumentów.        

-pobierz-nowy wniosek

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) informuje, że został sporządzony i podany do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, dot. działki nr 282 położonej w obrębie Nowe Pieścirogi- ZPN.6840.1.1.2015. Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach od 27 marca do 17 kwietnia 2015 r.

                                      BURMISTRZ              
mgr Bogdan Ruszkowski

Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 1235 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 marca 2015r, na wniosek firmy Capital Investment Project II Sp. z o.o., z/s Krakowska 285, 01-133 Warszawa – reprezentowanej przez Pana Marcina Chełkowskiego działającego w imieniu i na rzecz firmy Ove Arup & Partners Int. Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, wydana została Decyzja Nr 81/2015, znak: ŚROW.6220.19.27.2014.2015 odmawiająca zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie”, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 342, 343, 453 i 455 w miejscowości Jaskółowo.

Rozpoczęły się wiosenne porządki i częstym sposobem na uprzątniecie terenu jest jego wypalanie. Pomimo tego, że od lat wypalania zabrania ustawa z dnia 16  kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), w której zgodnie z art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.", corocznie płoną działki prywatne, tereny ogólnodostępne czy przydrożne rowy.

Informujemy, że powstał bezpłatny portal, na łamach którego wszyscy rodzice za darmo mogą uzyskać porad dotyczących wychowania. Portal przeznaczony jest dla każdego, kto potrzebuje wsparcia w dziedzinie wychowania, bądź też dla osób, które pragną podzielić sią swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem.

Link do portalu:

http://pierwszekroki.czasdzieci.pl/

Na prośbę dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa 10, zamieszczamy promocyjną ulotkę placówki.

 

 

 

-pobierz_ulotkę-

Projekt i wykonanie: