pogoda

Zawiadamiam, że w dniu 3 marca 2015 roku (wtorek) o godz. 11.00 w pokoju 105 (I piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

1.Analiza projektu Statutu Gminy Nasielsk.
2.Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok.
3.Zapytania i wolne wnioski.

Z początkiem marca w Polsce wchodzą w życie zmiany dotyczące dowodów osobistych oraz systemu PESEL. Mają one związek z wprowadzeniem Systemu Rejestrów Państwowych. Zmiany w sprawach o wydanie/wymianę dowodu osobistego:
1.Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnym organie gminy osobiście lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą www.epuap.gov.pl
2.Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.
3.Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany, ponieważ nowy dokument tożsamości nie zawiera adresu zameldowania.

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne w dniu 9.03.2015 roku (poniedziałek) od godziny 9:00 przy Ośrodku Zdrowia w Nasielsku, ul. Sportowa 2. Badanie adresowane jest dla wszytskich kobiet między 50 a 69 roku życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mamografii w ramach profilaktyki zdrowotnej NFZ. Szczegóły na plakacie.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania sztuki „NaPOLEoN”, która była częścią projektu „Nasielszczanin – jestem dumny” zrealizowanego przez Fundację Inicjatyw Aktywnych Go Silver w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W rolę aktorów wcielili się mieszkańcy Gminy Nasielsk. Nagranie pochodzi z przedstawienia, które miało miejsce w dniu 14 grudnia 2014 roku w Farmie Krzyczki.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Nasielska jako organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza oferty dotyczące realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 14 przywołanej ustawy złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. W dniu 24.02.2015r. wpłynęła do Burmistrza Nasielska oferta Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego „Skafander” z Cieksyna. Rodzaj zadania: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Projekt Terapeutyczno-Aktywizujący „Wieś to nie wiocha”. Wnioskowana kwota dotacji 6 000 zł.

Na prośbę ARiMR, Mazowiecki Oddział Regionalny, Biuro Powiatowe w Nowym Dworze Mzaowieckim z/s w Pomiechówku informujemy, że w dniu 05.03.2015 roku, godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, odbędzie się szkolenie dla rolników z zakresu:
- Płatności bezpośrednie na rok 2015
- Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015
- Korzyści wynikające ze złożenia wniosku za pomocą  Internetu przez aplikacjię   e-Wniosek.


Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
Witold Urbański

W związku z bieżącymi kontrolami w zakresie przestrzegania przez mieszkańców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywanie się ich w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się aby osoby korzystające z przydomowej oczyszczalni ścieków dokonały zgłoszenia posiadanej instalacji.

Burmistrz Nasielska informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 31 maja 2015 roku.

Na prośbę placówki terenowej KRUS w Pułtusku publikujemy list Prezesa KRUS skierowany do rolników.

-pobierz-list

8 marca br. (niedziela) w Hali Sportowej w Nasielsku odbędzie się Turniej Drużyn Amatorskich Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Nowodworskiego. Początek turnieju o godz. 9.00. Na turniej zaprasza Zarząd Klubu Sportowego „ŻBIK”. Szczegóły na plakacie.

Projekt i wykonanie: