pogoda

Plan Miasta

Nasielsk z Lotu Ptaka

Inwestycje dofinansowane

Fundusze Sołeckie

Kierownik Biura Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza na szkolenie z zakresu wybranych działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podczas szkolenia w szczególności zostanie przedstawione poddziałanie: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. Szkolenia odbędą się w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Dworze Mazowieckim z/s w Pomiechówku ul. Ogrodnicza 6 w dniach 3, 11,19 i 27 sierpnia 2015 r. (w siedzibie Biura).

Uprzejmie informujemy, że z dniem dzisiejszym, tj. 29 lipca 2015 r. został uruchomiony nabór wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rok 2015 w ramach programu z dziedziny ochrona wód – nr 2015-OW-2A pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych”. Nabór wniosków trwa od 29.07.2015 r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, nie później niż do dnia 30.10.2015r. Więcej informacji na stronie: www.wfosigw.pl w zakładce Strefa Beneficjenta (Programy 2015, Osoby fizyczne)
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 

Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2015 roku w Borkowie (przy pomniku) odbędą się uroczystości związane z 95. Rocznicą bitwy nad Wkrą. W związku z powyższym nastąpi zamknięcie odcinka drogi w Borkowie  godzinach 16.30-19.45. Preferowany objazd miejsca uroczystości w kierunku Pomiechówka i z Pomiechówka: przez Lelewo, zaborze, Miękoszyn, Toruń Dworski, Toruń Włościański, Goławice Pierwsze.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY. 
 

Na prośbę Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku publikujemy informację prewencyjną dotyczącą przestrzegania zasad BHP podczas prac wykonywanych na terenach wiejskich.

 

-pobierz-informacje

W związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. informuję, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum będą przyjmowane do dnia 7 sierpnia 2015 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 (II piętro, pokój nr 205), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. W imieniu Burmistrza Nasielska zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna Bagińska.

Publikujemy wyniki turnieju brydżowego „trzynastego" z dnia 17.07.2015 roku oraz Czołówka Kwalifikacji Grand Prix '2015.

-pobiez-wyniki

W dniu 26 lipca br. (niedziela), w Psucinie odbyło się zebranie wiejskie mające na celu wybór Sołtysa Sołectwa Psucin. W wyniku głosowania najwiekszą liczbę głosów otrzymał Pan Andrzej Kiliś, który został wybrany Sołtysem Sołectwa Psucin. Serdecznie gratulujemy.

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015 poz. 782) informuje, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, dot. działek nr 673/1 i nr 674 położonych w obrębie Nasielska- ZPN.7125.8.3.2015. Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) na okres 21 dni tj. od 31 lipca 2015 r. do 21 sierpnia 2015 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 782) informuje, że został sporządzony do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców, dot. działki nr 1135 położonej w obrębie miasta Nasielska- ZPN.6845.1.5.2015. Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach od 3 lipca 2015 r. do 24 lipca 2015 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Z uwagi na publikację informacji o wykazie w gazecie Życie Nasielska Nr 15 przedłuża sie termin wywieszenia wykazu do 7 sierpnia 2015 roku.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
Projekt i wykonanie: