pogoda

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki na Mazowszu: mieszkańców regionu, przedsiębiorców z branży turystycznej i branż okołoturystycznych, samorządowców, organizacje pozarządowe, naukowców itp. do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020. Projekt Strategii został opracowany na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną w 2013 roku. Po przejściu procesu konsultacji i legislacji stanowić on będzie najważniejszy dokument regionu w obszarze turystyki. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w okresie od 25 września do 10 października 2014 roku.

Urząd Miejski w Nasielsku przypomina, iż we wtorek 30 września upływa termin zgłaszania kandydatów do tegorocznej Nagrody „Lew Nasielska”. Kandydatów mogą zgłaszać: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje publiczne z terenu Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, firmy oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk. Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie przyznania Nagrody „Lew Nasielska”.

Zapraszamy do zapoznania się z tręścią ogłoszenia o I przetarug ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w mieście Nasielsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1157/4.

Treść Przetargu tutaj

W sobotę 27 września br. obchodzimy 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Była to struktura konspiracyjna wyjątkowa wśród wszystkich państw okupowanych podczas II wojny światowej przez hitlerowskie Niemcy. W żadnym bowiem z  okupowanych krajów nie zostały stworzone na taką skalę i w tak szerokim wymiarze tajne struktury państwowe, zarówno wojskowe, jak i cywilne.

Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2014 r., poz. 518 ze zm.) Burmistrz Nasielska odwołuje wyznaczony na dzień 29 września 2014 r. na godz. 12.00 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Nasielsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1157/4 o pow. 305 m 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pułtusku prowadzoną jest księga wieczysta KW Nr OS1U/00025807/1.

Powodem odwołania przetargu jest nie zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na stronie internetowej: Urzędu Miejskiego w Nasielsku (www.nasielsk.pl), Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (www.umnasielsk.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Burmistrz Nasielska

/~/ mgr Bogdan Ruszkowski

INFORMACJA W SPRAWIE LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI- dz. nr 1354/8 położonej w mieście Nasielsku
Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości, stosownie do treści ogłoszenia o przetargu, że do dnia 23.09.2014 r. nie złożył wymagalnego kompletu dokumentów i tym samym Komisja przetargowa nie zakwalifikowała żadnej osoby na uczestnika niniejszego przetargu.

 

Organizator przetargu:

Burmistrz Nasielska

-pobierz-informacje o przetargu

W dniu 20 września br. w Cieksynie w remizie OSP odbyła się „Biała Sobota”. Celem imprezy była promocja różnych aspektów zdrowego stylu życia. Mieszkańcy Cieksyna oraz okolic mogli poddać się bezpłatnym badaniom oraz skorzystać z porad lekarskich i pielęgniarskich.

Informujemy, iż do dnia 31 października br. sołtysi lub ich reprezentanci mogą zgłaszać swój udział w bezpłatnym szkoleniu z zakresu budowania stron internetowych, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Termin kursu planowany jest na miesiące zimowe, aby jak najmniej kolidował z całorocznymi obowiązkami gospodarskimi.
 

W dniu 23 września 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 września 2014 roku w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. Posiedzenie zostało zwołane przez Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Warszawie, udzielonego § 3 wspomnianego wyżej Postanowienia.

Urząd Stanu Cywilnego informuje, że pary małżeńskie, które będą obchodziły Jubileusz  50-lecia pożycia małżeńskiego i są stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk mogą zostać odznaczone przyznawanym przez Prezydenta RP Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jeżeli zgłoszą taką wolę. Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście do dnia 31.12.2014 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Nasielsku, pok. Nr 213. ( Informacja pod numerem tel.: 23-6933112 )

Projekt i wykonanie: