pogoda

Plan Miasta

Nasielsk z Lotu Ptaka

Inwestycje dofinansowane

Fundusze Sołeckie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 pkt 9 Statutu Gminy Nasielsk z dnia 24 kwietnia 2003 roku, zwołuję na dzień 8 października 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego XV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku następującym porządkiem posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji Rady Miejskiej.
4.Interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 38 ustawy z z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 30 września 2015r, na wniosek Państwa Joanny i Krzysztofa Trojan, zam. Mazewo Dworskie A, gm. Nasielsk wydana została Decyzja Nr 237/2015, znak: ŚROW.6220.33.71.2014.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 26 w miejscowości Mazewo Dworskie A, gmina Nasielsk.

W dniu 3 października w Cieksynie przy remizie OSP odbędzie się „Biała Sobota”. Będzie możliwość skorzystania z porad specjalistów i przejść bezpłatne badania, jak również oddać krew. Szczegóły na plakacie.

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
1.Komisja Rolnictwa- 5 października 2015r. tj. (poniedziałek) godz.13.00
2.Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -5 października 2015r. tj. (poniedziałek) godz. 14.00
3.Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego -6 października 2015r. tj. (wtorek) godz.12.00
4.Komisja Budżetu i Finansów- 6 października 2015 r. tj.(wtorek) godz. 14.00
5.Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej- 7 października 2015r. tj. (środa) godz. 12.00
6.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu- 7 października 2015r. tj. (środa) godz. 15.00
 
Zawiadamiam, że w dniu 2 października 2015 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:
1)Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk obejmującego część wsi Zaborze.

Uprzejmie informuję, że III posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk odbędzie się w dniu 05.10.205r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Stowarzyszenie Skafander zaprasza na wspólne sprzątanie Wsi.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Nowym Dworze Mazowieckim z/s w Pomiechówku uprzejmie informuje, że w celu ułatwienia rolnikom złożenie wniosków o przyznanie pomocy na pokrycie strat w uprawach spowodowanych tegoroczna suszą, Biuro Powiatowe ARiMR w Pomiechówku będzie czynne w następujący sposób:
w poniedziałek 28 września  w godz. 7.30 – 18.00
we wtorek 29 września w godz. 7.30 – 18.00
w środę 30 września w godz. 7.30 – 20.00.

Fundacja "Bądźmy Razem"  wraz ze Słuchaczami LUTW Filia w Nasielsku zapraszają Mieszkańców Nasielska w dniu 02 października br. do Nasielskiego Ośrodka Kultury na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2015/2016, w załączeniu zaproszenie.

-pobierz_zaproszenie- 

Poniżej publikujemy Zarządzenie nr 102/15 Burmistrza Nasielska z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/15 Burmistrza Nasielska z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2015 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Nasielsk.

-pobierz-Zarządzenie

Projekt i wykonanie: