pogoda

 

Laureaci Nagrody "Lew Nasielska"

ks. prałat Józef Śniegocki

Śp. ks. prałat Józef Śniegocki

2004

laudacja

Janusz Konerberger - fot. NOK

Janusz Konerberger

2004

laudacja

Adam Struzik - fot. warszawa.gazeta.pl

Adam Struzik

2004

laudacja

Bogumiła Barcińska-Ekler

Bogumiła Barcińska-Ekler

2005

laudacja

Henryk Śliwiński - fot. NOK

Śp. Henryk Śliwiński

2006

laudacja

Halina Kamińska

Halina Kamińska

2007

laudacja

ks. kanonik Józef Szczeciński

ks. kanonik Józef Szczeciński

2008

laudacja

Bogdan Ziemiecki

Bogdan Ziemiecki

2009

laudacja

Andrzej Zawadzki

Andrzej Zawadzki

2010

laudacja

Agata Nowak

Agata Nowak

2011

laudacja

Krzysztof Kowalski

Krzysztof Kowalski

2012

laudacja

Marian Wasierzyński Marian Wasierzyński 2013  laudacja
  Józef Zając 2014 laudacja
Teresa Skrzynecka 2015 laudacja
Honorowa Nagroda Lew Nasielska
Śp. Grzegorz Duchnowski 2013
 

 

Zarządzenie oraz regulamin Kapituły Nagrody "Lew Nasielska"

Zarządzenie nr 141/16 Burmistrza Nasielska z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Kapituły Nagrody "Lew Nasielska" oraz ustaleniu tekstu jednolitego Regulaminu Kapituły Nagrody "Lew Nasielska"

Regulamin Kapituły Nagrody "Lew Nasielska" - tekst jednolity 

ZARZĄDZENIE NR 48/12
BURMISTRZA NASIELSKA
Z DNIA 16 KWIETNIA 2012 ROKU


w sprawie zmiany w załączniku do Zarządzenia Nr 223/08 Burmistrza Nasielska z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kapituły Nagrody "Lew Nasielska" oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Kapituły Nagrody "Lew Nasielska".


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.


W załączniku do Zarządzenia Nr 223/08 Burmistrza Nasielska z dnia
10 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kapituły Nagrody "Lew Nasielska" wprowadza się następujące zmiany:
1)    w  § 10 ust. 3 wyraz "maja" zastępuje się wyrazem "września",
2)    § 11 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Kapituła dokonuje w danym roku kalendarzowym wyboru tylko jednego laureata Nagrody "Lew Nasielska".".


§ 2.


Ustala się tekst jednolity Regulaminu Kapituły Nagrody "Lew Nasielska" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia


§ 3.


Za wykonanie niniejszego zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Kierownika Wydziału Administracji i Nadzoru.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Burmistrz Nasielska
/-/ Grzegorz ArciszewskiZałącznik do Zarządzenia Nr 48/12 Burmistrza Nasielska z dnia 16 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmiany w załączniku do Zarządzenia Nr 223/08 Burmistrza Nasielska
z dnia 10 września 2008 roku
 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kapituły Nagrody "Lew Nasielska"
oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Kapituły Nagrody "Lew Nasielska"REGULAMIN
KAPITUŁY NAGRODY "LEW NASIELSKA"Postanowienia ogólne

§ 1.

Kapituła Nagrody "Lew Nasielska", zwana dalej "Kapitułą", jest organem uprawnionym do postępowania zmierzającego do wyłonienia laureatów Nagrody "Lew Nasielska" ustanowionej Zarządzeniem Nr 121/03 Burmistrza Nasielska z dnia 1 grudnia 2003 r. w celu honorowania osób i instytucji w uznaniu ich szczególnych zasług dla rozwoju idei samorządowej w Gminie Nasielsk i na Mazowszu.

§ 2.

Kapituła kieruje się postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 3.

Obrady Kapituły są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Kapituły.


§ 4.

Kapituła podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.


§ 5.

1.    Obsługę kancelaryjną Kapituły zapewnia Urząd Miejski w Nasielsku.
2.    Wszystkie posiedzenia Kapituły są protokołowane przez pracownika Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
3.    Koszty związane z corocznym przyznaniem Nagrody "Lew Nasielska" pokrywane są z budżetu Gminy Nasielsk.


§ 6.

1.    Członkami Kapituły są:
1)    laureaci Nagrody "Lew Nasielska" oraz
2)    Burmistrz Nasielska lub w jego zastępstwie Zastępca Burmistrza Nasielska.
2.    Członkostwo Kapituły jest dożywotnie i może ustać na skutek śmierci lub rezygnacji z ważnych powodów członka Kapituły złożonej na piśmie.


§ 7.


Posiedzenia Kapituły zwołuje Burmistrz Nasielska.


§ 8.


Udział w pracach Kapituły jest dobrowolny, ma charakter społeczny, za udział w obradach nie przysługuje wynagrodzenie.


§ 9.


1.    Kapitule przewodniczy i prowadzi obrady Burmistrz Nasielska.
2.    Do zadań Burmistrza Nasielska należy również:
1)    podpisywanie w imieniu Kapituły protokołów, korespondencji i innych dokumentów,
2)    sprawowanie nadzoru nad prawidłowością zapisów w protokołach oraz nad ich odpowiednim przechowywaniem,
3)    poinformowanie w formie pisemnej laureata o werdykcie oraz o terminie i miejscu uroczystego wręczenia Nagrody "Lew Nasielska",
4)    przedstawienie werdyktu Kapituły podczas uroczystości wręczenia Nagrody "Lew Nasielska".
3.    Przepis § 6 ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
 


Zgłaszanie kandydatów do Nagrody "Lew Nasielska"

§ 10.

1.    Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody "Lew Nasielska" posiadają:
1)    członkowie Kapituły,
2)    komisje Rady Miejskiej w Nasielsku,
3)    instytucje publiczne z terenu Gminy Nasielsk,
4)    organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,
5)    firmy,
6)    grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk.
2.    Członkowie Kapituły zgłaszają kandydatów ustnie do protokołu podczas posiedzenia,
na którym dokonywane jest wyłonienie laureata Nagrody "Lew Nasielska". Dokonując zgłoszenia członek Kapituły podaje charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie.
3.   Instytucje i osoby wymienione w ust. 1 pkt 2-6 mogą zgłaszać kandydatów do końca września każdego roku. Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie przyznania Nagrody "Lew Nasielska".
4.   Przed przystąpieniem do wyłonienia laureata członkowie Kapituły zapoznają się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi wszystkich zgłoszonych kandydatów.
 


Wyłonienie laureata Nagrody "Lew Nasielska"

§ 11.

1.    Kapituła dokonuje w danym roku kalendarzowym wyboru tylko jednego laureata Nagrody "Lew Nasielska".
2.  Dokonując wyboru laureata Kapituła bierze pod uwagę zaangażowanie na rzecz rozwoju idei samorządowej oraz całokształt działalności kandydatów, w tym działalność pozazawodową.


§ 12.

1.   W przypadku zgłoszenia kilku kandydatów z tej samej dziedziny, członkowie dokonują najpierw wyboru jednego kandydata spośród wszystkich w danej dziedzinie. Każdy członek Kapituły ma tu jeden głos.
2.    W ostatecznym głosowaniu nad kandydatami każdy z członków Kapituły
ma do dyspozycji 5 punktów. Dotyczy to każdego kolejnego etapu głosowania, o których mowa w ust. 5 i 6. Rozdziału punktów Członek Kapituły dokonuje według własnej oceny.
3.  Wyłonionym laureatem jest kandydat, który otrzymał największą liczbę otrzymanych punktów, nie mniejszą jednak niż 50% możliwych do zdobycia.
4.   Jeśli za pierwszym razem żaden z kandydatów nie osiągnął wymaganego minimum, przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą ilość punktów.
5.    W przypadku, gdy największą liczbę głosów otrzymało więcej niż dwóch kandydatów, wszyscy oni uczestniczą w kolejnym głosowaniu. Jeśli i tu żaden z kandydatów nie osiągnął wymaganego progu punktowego, przeprowadza się dodatkowe głosowanie pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali największą ilość punktów.
6.    Jeżeli powyższa procedura nie wyłoni kandydata (równa ilość głosów) o zwycięstwie decyduje osiągnięta ilość punktów w pierwszym etapie wyborów, a jeśli również wtedy nie można wyłonić kandydata - decyduje suma zdobytych punktów podczas wszystkich głosowań.


§ 13.

Głosowanie przeprowadza się w sposób tajny, na piśmie, przy użyciu przygotowanych w tym celu kartek. Kartki do głosowania wraz z protokołem posiedzenia stanowią dokumentację pracy Kapituły i są przechowywane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.


§ 14.

Obrady Kapituły w zakresie głosowania nad wyborem kandydata odbywają się z wyłączeniem jawności, a na członkach Kapituły spoczywa obowiązek utrzymania w tajemnicy zarówno przebiegu głosowania, jak i wyników punktacji.


§ 15.

Dokonanie wyboru laureata następuje z chwilą ogłoszenia wyników wraz z uzasadnieniem werdyktu, który pozostaje w utajnieniu do czasu jego oficjalnego ogłoszenia.


§ 16.

1.    Werdykt Kapituły jest ostateczny i nie może zostać zmieniony.
2.    Nagroda "Lew Nasielska" może być przez Kapitułę cofnięta laureatowi, jeśli poprzez swoje dalsze działania zaprzecza on ideom, dla których Nagroda została ustanowiona.
 


Ustalenia dodatkowe

§ 17

1.  Kapituła ma prawo - poza przyznawaniem Nagrody "Lew Nasielska" - honorowania innych osób i instytucji dyplomami uznania oraz podziękowaniami za prowadzoną działalność.
2.    Z wnioskiem takim może wystąpić każdy członek Kapituły.
3.    Decyzję w tej sprawie Kapituła podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.


§ 18.

Zmiana regulaminu Kapituły może nastąpić wyłącznie zarządzeniem Burmistrza Nasielska za zgodą wyrażoną przez co najmniej połowę jej składu.
 


Uzasadnienie:


Założeniem stojącym u podstaw przedmiotowego zarządzenia jest zmiana terminu wręczania Nagrody "Lew Nasielska" - dotychczas miało to miejsce podczas "Dni Nasielska", które odbywają się corocznie w miesiącu czerwcu. Według zmiany Nagroda ma być wręczana podczas obchodów rocznicy nadania praw miejskich dla Nasielska - rocznica ta przypada na dzień 11 listopada, zaś uroczystość - połączona z uczczeniem Święta Odzyskania Niepodległości - odbywa się od wielu lat tradycyjnie w przeddzień, tj. 10 listopada. Wydaje się, iż dzień, w którym świętowana jest rocznica "miejskości" Nasielska, rocznica dnia, od którego rozpoczyna się historia Nasielska jako miasta, które przez ponad sześć wieków nie utraciło praw miejskich, jest odpowiednim momentem do wręczania Nagrody "Lew Nasielska". Tym bardziej, iż tego dnia w ostatnim dziesięcioleciu działy się ważne dla naszej społeczności lokalnej wydarzenia. Wystarczy wymienić dwa
z nich:
"    W dniu 10 listopada 2003 roku podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Nasielsku po raz pierwszy w historii Nasielska został wręczony akt nadania Honorowego Obywatelstwa Nasielska, który otrzymał ksiądz rektor Tadeusz Tomasiński.
"    Rok później, 10 listopada 2004 roku, Rada Miejska w Nasielsku podjęła uchwałę w sprawie nowego symbolu Gminy Nasielsk - hejnał (wtedy też zabrzmiał on po raz pierwszy). Dzień później w nasielskim kościele odbyło się poświęcenie flag Gminy Nasielsk.

Mając na uwadze przeniesienie z czerwca na listopad wręczania Nagrody "Lew Nasielska", zasadne jest również wydłużenie terminu zgłaszania przez instytucje i osoby wymienione w § 10 ust. 1 pkt 2-6 Regulaminu Kapituły "Lew Nasielska" kandydatów do Nagrody - termin z końca maja zostaje przeniesiony na koniec września.

Jednocześnie dotychczasowy zapis § 11 ust. 1 Regulaminu stanowił swego rodzaju obowiązek dla Kapituły do corocznego przyznawania Nagrody "Lew Nasielska". Proponowany w zarządzeniu zapis daje Kapitule możliwość podjęcia decyzji, iż w danym roku kalendarzowym nie przyzna Nagrody "Lew Nasielska".

Zgodnie z § 18 Regulaminu Kapituły "Lew Nasielska" zmiana tegoż Regulaminu następuje wyłącznie w drodze zarządzenia Burmistrza Nasielska za zgodą wyrażoną przez co najmniej połowę składu Kapituły. Członkowie Kapituły otrzymali projekt zarządzenia zmieniającego Regulamin wraz z prośbą o ustosunkowanie się do proponowanych zmian. W określonym terminie zgodę wyraziła wymagana liczba Członków Kapituły, aby można było dokonać zmiany Regulaminu w drodze zarządzenia.
 

ZARZĄDZENIE NR 223/08
BURMISTRZA NASIELSKA
Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2008 ROKU

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kapituły Nagrody "Lew Nasielska".


 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Kapituły Nagrody "Lew Nasielska", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Za wykonanie niniejszego zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Kierownika Wydziału Administracji i Nadzoru.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 223/08
Burmistrza Nasielska z dnia 10 września 2008 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kapituły Nagrody "Lew Nasielska"


REGULAMIN
KAPITUŁY NAGRODY "LEW NASIELSKA"


Postanowienia ogólne

§ 1.
Kapituła Nagrody "Lew Nasielska", zwana dalej "Kapitułą", jest organem uprawnionym do postępowania zmierzającego do wyłonienia laureatów Nagrody "Lew Nasielska" ustanowionej Zarządzeniem Nr 121/03 Burmistrza Nasielska z dnia 1 grudnia 2003 r. w celu honorowania osób i instytucji w uznaniu ich szczególnych zasług dla rozwoju idei samorządowej w Gminie Nasielsk i na Mazowszu.

§ 2.
Kapituła kieruje się postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 3.
Obrady Kapituły są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Kapituły.

§ 4.
Kapituła podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 5.
1. Obsługę kancelaryjną Kapituły zapewnia Urząd Miejski w Nasielsku.
2. Wszystkie posiedzenia Kapituły są protokołowane przez pracownika Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
3. Koszty związane z corocznym przyznaniem Nagrody "Lew Nasielska" pokrywane są z budżetu Gminy Nasielsk.

§ 6.
1. Członkami Kapituły są:
1) laureaci Nagrody "Lew Nasielska" oraz
2) Burmistrz Nasielska lub w jego zastępstwie Zastępca Burmistrza Nasielska.
2. Członkostwo Kapituły jest dożywotnie i może ustać na skutek śmierci lub rezygnacji z ważnych powodów członka Kapituły złożonej na piśmie.

§ 7.
Posiedzenia Kapituły zwołuje Burmistrz Nasielska.

§ 8.
Udział w pracach Kapituły jest dobrowolny, ma charakter społeczny, za udział w obradach nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 9.
1. Kapitule przewodniczy i prowadzi obrady Burmistrz Nasielska.
2. Do zadań Burmistrza Nasielska należy również:
1) podpisywanie w imieniu Kapituły protokołów, korespondencji i innych dokumentów,
2) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością zapisów w protokołach oraz nad ich odpowiednim przechowywaniem,
3) poinformowanie w formie pisemnej laureata o werdykcie oraz o terminie i miejscu uroczystego wręczenia Nagrody "Lew Nasielska",
4) przedstawienie werdyktu Kapituły podczas uroczystości wręczenia Nagrody "Lew Nasielska".
3. Przepis § 6 ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.


Zgłaszanie kandydatów do Nagrody "Lew Nasielska"

§ 10.
1. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody "Lew Nasielska" posiadają:
1) członkowie Kapituły,
2) komisje Rady Miejskiej w Nasielsku,
3) instytucje publiczne z terenu Gminy Nasielsk,
4) organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,
5) firmy,
6) grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk.
2. Członkowie Kapituły zgłaszają kandydatów ustnie do protokołu podczas posiedzenia, na którym dokonywane jest wyłonienie laureata Nagrody "Lew Nasielska". Dokonując zgłoszenia członek Kapituły podaje charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie.
3. Instytucje i osoby wymienione w ust. 1 pkt 2-6 mogą zgłaszać kandydatów do końca maja każdego roku. Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie przyznania Nagrody "Lew Nasielska".
4. Przed przystąpieniem do wyłonienia laureata członkowie Kapituły zapoznają się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi wszystkich zgłoszonych kandydatów.


Wyłonienie laureata Nagrody "Lew Nasielska"

§ 11.
1. Kapituła dokonuje corocznie wyboru jednego laureata Nagrody "Lew Nasielska".
2. Dokonując wyboru laureata Kapituła bierze pod uwagę zaangażowanie na rzecz rozwoju idei samorządowej oraz całokształt działalności kandydatów, w tym działalność pozazawodową.

§ 12.
1. W przypadku zgłoszenia kilku kandydatów z tej samej dziedziny, członkowie dokonują najpierw wyboru jednego kandydata spośród wszystkich w danej dziedzinie. Każdy członek Kapituły ma tu jeden głos.
2. W ostatecznym głosowaniu nad kandydatami każdy z członków Kapituły ma do dyspozycji 5 punktów. Dotyczy to każdego kolejnego etapu głosowania, o których mowa w ust. 5 i 6. Rozdziału punktów Członek Kapituły dokonuje według własnej oceny.
3. Wyłonionym laureatem jest kandydat, który otrzymał największą liczbę otrzymanych punktów, nie mniejszą jednak niż 50% możliwych do zdobycia.
4. Jeśli za pierwszym razem żaden z kandydatów nie osiągnął wymaganego minimum, przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą ilość punktów.
5. W przypadku, gdy największą liczbę głosów otrzymało więcej niż dwóch kandydatów, wszyscy oni uczestniczą w kolejnym głosowaniu. Jeśli i tu żaden z kandydatów nie osiągnął wymaganego progu punktowego, przeprowadza się dodatkowe głosowanie pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali największą ilość punktów.
6. Jeżeli powyższa procedura nie wyłoni kandydata (równa ilość głosów) o zwycięstwie decyduje osiągnięta ilość punktów w pierwszym etapie wyborów, a jeśli również wtedy nie można wyłonić kandydata - decyduje suma zdobytych punktów podczas wszystkich głosowań.

§ 13.
Głosowanie przeprowadza się w sposób tajny, na piśmie, przy użyciu przygotowanych
w tym celu kartek. Kartki do głosowania wraz z protokołem posiedzenia stanowią dokumentację pracy Kapituły i są przechowywane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

§ 14.
Obrady Kapituły w zakresie głosowania nad wyborem kandydata odbywają się z wyłączeniem jawności, a na członkach Kapituły spoczywa obowiązek utrzymania w tajemnicy zarówno przebiegu głosowania, jak i wyników punktacji.

§ 15.
Dokonanie wyboru laureata następuje z chwilą ogłoszenia wyników wraz z uzasadnieniem werdyktu, który pozostaje w utajnieniu do czasu jego oficjalnego ogłoszenia.

§ 16.
1. Werdykt Kapituły jest ostateczny i nie może zostać zmieniony.
2. Nagroda "Lew Nasielska" może być przez Kapitułę cofnięta laureatowi, jeśli poprzez swoje dalsze działania zaprzecza on ideom, dla których Nagroda została ustanowiona.


Ustalenia dodatkowe

§ 17.
1. Kapituła ma prawo - poza przyznawaniem Nagrody "Lew Nasielska" - honorowania innych osób i instytucji dyplomami uznania oraz podziękowaniami za prowadzoną działalność.
2. Z wnioskiem takim może wystąpić każdy członek Kapituły.
3. Decyzję w tej sprawie Kapituła podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 18.
Zmiana regulaminu Kapituły może nastąpić wyłącznie zarządzeniem Burmistrza Nasielska za zgodą wyrażoną przez co najmniej połowę jej składu.
 

Zarządzeniem Nr 121/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku Burmistrz Nasielska ustanowił Nagrodę „Lwa Nasielska”, którą honorowane byłyby osoby, instytucje i inne podmioty szczególnie zaangażowane we wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej na terenie Gminy Nasielsk oraz na Mazowszu. Autorem statuetki Lwa jest artysta-plastyk Marek Zalewski z Ciechanowa. Pierwsze „Lwy Nasielska” w dniu 18 czerwca 2004 roku otrzymali Ksiądz Prałat Kazimierz Śniegocki – Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Nasielsku, Janusz Konerberger – Prezes P.P.H.U. „JANPOL” Zakład Pracy Chronionej oraz Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. W roku 2005 „Lwa Nasielska” otrzymała Pani Bogumiła Barcińska-Ekler, właścicielka znanego nie tylko w Nasielsku zakładu fotograficznego. W roku 2006 "Lwa Nasielska" otrzymał Henryk Śliwiński - Honorowy Prezes Nasielskiego Towarzystwa Kultury. W 2007 roku „Lew Nasielska” trafił do Pani Haliny Kamińskiej – Prezesa Akcji Katolickiej w Nasielsku, pełniącej od wielu lat funkcję Sołtysa Wsi Chlebiotki. W 2008 roku "Lew Nasielska" trafił w ręce ks. kanonika Józefa Szczecińskiego, proboszcza parafii w Cieksynie. W 2009 roku nagrodą "Lew Nasielska" został wyróżniony Pan Bogdan Ziemiecki. W roku 2010 nagrodę "Lew Nasielska" otrzymał historyk z wykształcenia i zamiłowania - Pan Andrzej Zawadzki. W kolejnym roku nagroda trafiła na ręce dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku - Pani Agaty Nowak.  W roku 2012 nagrodą został wyróżniony rolnik i zarazem duży przesiębiorca - Pan Krzysztof Kowalski z Winnik. W roku 2013 Kapituła Nagrody "Lew Nasielaska " nagrodę przyznała Panu Marianowi Wasierzyńskiemu, członkowi Polskiego Czerwonego Krzyża, wieloletniemu Prezesowi Klubu Honorowych Dawców Krwii "Kropelka". W tym samym roku Kapituła Nagrody 'Lew Nasielska" pośmiertnie przyznała Honorową Nagrodę "Lew Nasielska" Śp. Grzegorzowi Duchnowskiemu - wieloletniemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nasielsku, Radnemu Rady Miejskiej w Nasielsku, Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku. W roku 2014 Nagrodę Kapituły "Lew Nasielska" otrzymał Pan Józef Zając - laureat, który podczas sprawowania funkcji Naczelnka Gminy Nasielsk, zrealizował wiele dogodnych dla mieszkańców Gminy Nasielsk inwestycji, min. doprowadzenie gazu ziemnego. "Lew Nasielska" w 2015 roku, trafił na ręce Pani Teresy Skrzyneckiej - Prezesa "Fundacji Bądźmy Razem".

 

 

 

 

Zarządzenie oraz regulamin Kapituły Nagrody "Lew Nasielska"

Zarządzenie nr 141/16 Burmistrza Nasielska z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Kapituły Nagrody "Lew Nasielska" oraz ustaleniu tekstu jednolitego Regulaminu Kapituły Nagrody "Lew Nasielska"

Regulamin Kapituły Nagrody "Lew Nasielska" - tekst jednolity 

http://nasielsk.pl/lew-nasielska/laureaci-lew-nasielska - Laureaci Nagrody 'lew Nasielska"

Projekt i wykonanie: