pogoda

Obszar wiejski w okolicach ZaborzaGmina Nasielsk ma charakter typowo rolniczy. Tereny użytkowane rolniczo zajmują około 81,4 %  (16 728,93 ha) ogólnej powierzchni gminy. Stopień lesistości (tereny lasów i zadrzewień ) jest niski – około 10,8 %  (  219,11 ha) ogólnej powierzchni gminy. Tereny zmeliorowane określa się na około 38% całości użytków. Przydatność gleb dla produkcji rolnej jest średnio korzystna – łącznie na obszarze gminy około 51% użytków rolnych podlega ochronie prawnej. Gospodarstwa o powierzchni do 5 ha stanowią 56% ogólnej ilości gospodarstw rolnych, 40 % stanowią gospodarstwa o powierzchni do 20 ha, oraz pozostałe 6 % o powierzchni od 20 do ponad 100 ha.
 
W Gminie Nasielsk dominuje uprawa zbóż i ziemniaków. Coraz większy areał zajmują uprawy kukurydzy uprawianej na paszę dla zwierząt. W grupie roślin zbożowych przeważa uprawa żyta i mieszanek zbożowych. Znaczący areał przeznaczony jest pod uprawy ogrodnicze. W produkcji zwierzęcej przeważa chów trzody chlewnej i bydła. Coraz większą ilości gospodarstw stanowią jednostki skierowane w kierunku wąskiej specjalizacji. Ogólnie należy uznać, że na terenie Gminy Nasielsk występują korzystne warunki  do produkcji rolnej.

Istniejące tendencje rozwoju produkcji rolnej i uwarunkowania przyrodnicze wskazują na dużą szansę rozwoju upraw ogrodniczych (owoce miękkie, warzywa gruntowe) i produkcji żywca oraz ich przetwórstwo. Sprzyjające są na naszym terenie warunki dla lokalizacji małych, powiązanych z bazą surowcową, zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego.

Urząd Miejski wraz z miejscowym Oddziałem Ośrodka Doradztwa Rolniczego prowadzi liczne szkolenia i kursy dla rolników mające na celu poszerzanie wiedzy i kwalifikacji. Gmina posiada korzystne warunki środowiskowe w zakresie czystości gleb dające możliwość rozwoju produkcji zdrowej żywności. Na ograniczanie ilości używanych do jej produkcji środków ochrony roślin wpływają stosowane przez rolników integrowane metody produkcji czy programy rolno-środowiskowe.  Stosunkowo czyste i mało przekształcone środowisko naturalne umożliwia połączenie rolnictwa ekologicznego z agroturystyką.

Opiekę weterynaryjną dla terenu Gminy Nasielsk świadczą trzy istniejące lecznice weterynaryjne zlokalizowane w Nasielsku.Ważną rolę w obsłudze rolnictwa pełnią targi odbywające się w Nasielsku (w każdy wtorek i piątek), szczególnie w zakresie zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej, a także zbytu płodów rolnych.
Projekt i wykonanie: