Drukuj

ODBIÓR ODPADÓW  BIODEGRADOWALNYCH


W związku z licznymi reklamacjami zgłaszanymi do tut. urzędu, na brak odbioru odpadów biodegradowalnych  z  terenu  Miasta Nasielsk oraz na Starych i Nowych  Pieścirogach informujemy, że z powodu awarii śmieciarki odbiór ww. odpadów nastąpi w sobotę (29.04.2017 r.).

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Nasielsk,  powstające na nieruchomości odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone zaleca się kompostować w przydomowych kompostowniach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich lub wykorzystywać te odpady do skarmiania zwierząt. Każdy właściciel nieruchomości o ile warunki powierzchniowe działki na to pozwalają (powierzchnia 1000 m² lub większa) zobowiązany jest odpady organiczne, w tym zielone zagospodarowywać we własnym zakresie. Kompostowanie czyli tzw. organiczny recykling, to naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów zielonych.